СТАТУТ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №19 «СВІТЛЯЧОК» (ЯСЕЛ-САДКА) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. Загальні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад №19 «Світлячок» (ясла – садок комбінованого типу) Смілянської міської ради Черкаської області (далі – дошкільний заклад) створено на підставі рішення виконкому Смілянської міської ради народних депутатів від 30.03.1979 №165 та зареєстрованого Державною реєстраційною службою України від 17.11.1995 №495.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 20708, Черкаська область, м. Сміла, вулиця Мазура, 23а,тел. (04733) 3-63-20.

1.3. Засновником дошкільного закладу є Смілянська міська рада. Уповноважений засновником орган - управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради - здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), іншими нормативно-правовими актами, наказами та рекомендаціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти, власним статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може здійснювати самостійний бухгалтерський облік, мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового, соціально-морального і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

· збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини;

· виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

· формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

· виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

· здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї;

· забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

· здійснення корекційно-відновлюваної роботи з дітьми, які мають психофізичні вади розвитку, забезпечення їх соціально-психологічної реабілітації.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:

· реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

· забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;

· створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, умов для їх фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно – гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;

· дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

· дотримання умов, що визначаються за результатами атестації.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом, юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. Міжнародне співробітництво дошкільного закладу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Дошкільний заклад має право відповідно до законодавства України укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн.

II. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розраховано на 187 місць. Мережа груп, режим роботи груп та тривалість перебування в них дітей встановлюється відповідно до рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради.

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими та різновіковими) ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільному закладі.

Планова наповнюваність груп дітьми становить:

· для дітей віком від 1 до 3-х років – до 15 осіб;

· для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб;

· різновікові – до 15 осіб;

· інклюзивна група – до 15 осіб

Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми.

Відповідно до нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, наповнюваність спеціальних груп дітьми з важкими порушеннями мовлення не повинна перевищувати 10 осіб, з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення не повинна перевищувати 12 осіб.

2.3. До логопедичних груп зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві порушення (загальне недорозвинення мовлення, ринолалія, заїкуватість, алалія, афазія, дизартрія), фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, дислалію при збереженому слусі та інтелекті.

Не зараховуються до логопедичних груп діти, які мають виражені порушення слуху, зору; розумово відсталі; з психопатоподібною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.

До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за висновком лікарсько-консультативної комісії можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади.

2.4. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров’я дитини, медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, при необхідності – документів для встановлення батьківської плати; документів для зарахування в логопедичну групу (направлення управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, витягу з протоколу засідання Черкаської обласної психолого-медико-педагогічної консультації).

2.5.Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.7. Відрахування дитини із дошкільного закладу може здійснюватись:

· за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

· на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

· у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.8. Адміністрація дошкільного закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів. 

2.9. Соціально-педагогічний патронат здійснюється у межах території, яка закріплена за дошкільним закладом управлінням освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради. Проводиться облік дітей дошкільного віку, пропагування дошкільної освіти; обов’язкове виявлення і охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою; забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного розвитку, але не відвідують дошкільних закладів; надання консультаційної допомоги сім’ї; проведення заходів пренатальної педагогіки.

III. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин, функціонує одна цілодобова (з 24-годинним перебуванням дітей). Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. При необхідності дошкільний заклад працює згідно з рішенням засновника.

3.2. Режим роботи дошкільного закладу, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється засновником відповідно до законодавства України.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

початок роботи - 7.30, закінчення роботи - 18.00.

3.4. Графік роботи цілодобової групи:

Понеділок з 7.00 – п’ятниця до 18.00.

IV. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради. План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період додатково погоджується з органом територіальної Державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.4. У дошкільному закладі навчання та виховання дітей здійснюється українською мовою.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти. Навчально-виховний процес у логопедичних групах здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми, затвердженими в установленому порядку.4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:· національно-патріотичний;
· фізкультурно-оздоровчий; 
· мовно-компенсаторний; 
· музичний;

4.7. Щоденна кількість і послідовність занять для дітей визначається орієнтовним розкладом, складеним відповідно до Державної базової програми або до інших додаткових програм розвитку дітей, з урахуванням проведення корекційно-розвивальної роботи та гранично допустимого навчального навантаження; схвалюється педагогічною радою і затверджується
завідувачем дошкільного закладу.

4.8. Дошкільний заклад може надавати за запитом батьків додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу.

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. У дошкільному закладі встановлено триразове збалансоване харчування. Кратність харчування може змінюватись відповідно до режиму роботи дошкільного закладу, встановленого засновником.

5.2.Порядок забезпечення продуктами харчування встановлюється і здійснюється на підставі договорів щодо постачання продуктів, які укладені з переможцями конкурсних торгів на право постачання продуктів харчування, що проведені конкурсним комітетом і управлінням освіти, молоді та спорту.
5.3. У разі переходу дошкільного закладу на самостійний баланс, договори укладаються між постачальником та адміністрацією дошкільного закладу.
5.4.У разі організації харчування приватним підприємцем, договір укладається між адміністрацією дошкільного закладу та приватним підприємцем.

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та завідувача дошкільного закладу.

5.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини в дошкільному закладі визначається рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради.

VI. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі старшою медичною сестрою та лікарем міської дитячої поліклініки.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, у тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, медичних оглядів перед профілактичними щепленнями; контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування; проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.3. До основних обов'язків медичних працівників дошкільного закладу належать: 

- моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово - психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- проведення лікувально-оздоровчих заходів;

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження, попередженням травматизму;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного закладу.

6.4. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. 
6.5. Для здійснення корекційно-відновлювальної роботи в дошкільному закладі обладнуються відповідні кабінети і приміщення.

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками освітнього процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно – правовими актами.

7.3.Дитина має гарантоване державою право на:

· безоплатну дошкільну освіту;

· безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

· захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

· безоплатне медичне обслуговування;

· захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

· здоровий спосіб життя;

· інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

· вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

· обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

· звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

· захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Інші права, передбачені чинним законодавством України, встановлюються Батьківським договором.

7.5.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

· виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

· забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

· постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

· поважати гідність дитини;

· виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

· своєчасно вносити плату за харчування дитини у дошкільному закладі;

· своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

· слідкувати за станом здоров’я дитини;

· виконувати інші обов’язки, що передбачені законодавством України, та встановлені Батьківським договором.

7.6.На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами та правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

7.8.Педагогічні працівники мають право:

· на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

· брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

· на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

· проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

· вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

· на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

· на захист професійної честі та власної гідності;

· на інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9.Педагогічні працівники зобов’язані:

· виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

· дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків ;

· забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

· брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;

· виконувати накази та розпорядження керівництва;

· виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

7.11.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством України.

7.12. За успіхи в роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення, які обумовлені правилами трудового розпорядку та колективним договором дошкільного закладу.

7.13.Педагогічних працівників дошкільного закладу призначає на посади та звільняє з посад завідувач дошкільного закладу.

7.14.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється у встановлені терміни, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти.

7.15. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди в установленому порядку.

7.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIIІ. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником та уповноваженим ним органом – управлінням освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом – управлінням освіти, молоді та спорту з дотриманням чинного законодавства.

Завідувач дошкільного закладу:

· здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу, діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

· розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

· приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

· формує штатний розклад у межах затвердженого фонду заробітної плати;

· контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

· затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

· забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

· відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

· контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

· підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

· організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

· щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.2. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти; можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

· оцінює результативність реалізації Державної базової програми, хід якісного виконання програм розвитку та корекційно-реабілітаційних програм по кожній віковій групі;

· розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу та корекційно-відновлювальної роботи в дошкільному закладі;

· визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження працівників;

· затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

· обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

· аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі;

· визначає шляхи співпраці дошкільного закладу з сім’єю;

· розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного закладу;

· заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

· затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

· розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

8.3. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів.

Загальні збори:

· обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

· заслуховують звіт завідувача дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу та дають оцінку їх діяльності шляхом таємного або відкритого голосування;

· розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

· погоджують статут, зміни і доповнення до нього;

· вносять зміни до колективного договору;

· затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.4.У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу, діяльність якої регулюється статутом.

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків; виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

До складу ради дошкільного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх заміняють.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

8.5. У дошкільному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

· співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, що спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

· сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно – відновлюваної, лікувально - оздоровчої бази дошкільного закладу;

· сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

· сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;

· організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

· стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

· всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

· сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

ХІ. Організація роботи з охорони праці

7.1. Дошкільний заклад у своїй діяльності з питань охорони праці керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами.

7.2. У дошкільному закладі на основі Типових положень розробляється Положення про службу з охорони праці, Положення про організацію роботи з охорони праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про впровадження та удосконалення системи управління охороною праці в закладі.

7.3. Відповідно до Закону України про охорону праці у закладі з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.

7.4. Організація роботи з охорони праці покладається на завідувача.

7.5. Відповідальним за дотримання здорових і безпечних умов, норм і правил безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з педагогами призначається методист.

7.6. Відповідальним за проведення заходів щодо запобігання травматизму і професійних захворювань серед обслуговуючого персоналу, дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час експлуатації виробничого і енергетичного обладнання, машин, механізмів, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з обслуговуючим персоналом закладу призначається завгосп.

7.7. У дошкільному закладі створюється служба охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці.

7.8. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо завідувачу.

7.9. Служба охорони праці через керівників структурних підрозділів вирішує такі завдання:

7.9.1. забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель та споруд;

7.9.2. забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;

7.9.3. професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та відпочинку працюючих;

7.10.Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників навчального закладу проводяться в установленому законодавством порядку.

7.11. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.12. У дошкільному закладі відповідно до чинного законодавства розробляються посадові (робочі) інструкції, які погоджуються з профспілкою. Ведуться журнали реєстрації та видачі посадових (робочих) інструкцій.

7.14. У дошкільному закладі відповідно до чинного законодавства розробляються інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

7.15. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу, здійснюється відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладі.

7.16. Розслідування і облік нещасних випадків, що сталися з працівниками, які працюють на умовах трудового договору або фактично допущені до роботи у дошкільному закладі, здійснюється відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань.

X. Майно дошкільного закладу

9.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 30.03.1979 №165 дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку 13500 кв.м., будівлю, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивний та ігрові майданчики та інші матеріальні цінності. Майно дошкільного закладу належить йому на правах, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно – правовими актами.

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі корекційних, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

ХІ. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування, інших нормативно-правових актів та його статуту.

10.2.Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

10.3. Джерелами фінансування дошкільного закладу є:

· кошти засновника;

· кошти бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

· кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

· надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством України;

· доходи від оренди приміщень, споруд, обладнання для провадження освітньої діяльності за погодженням із засновником;

· кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;

· кошти єдиного цільового фонду міської ради;

· благодійні внески фізичних та юридичних осіб;

· інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить дошкільний заклад. За рішенням засновника дошкільного закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти, молоді та спорту. 

10.5. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

· придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

· отримувати благодійну допомогу від установ, організацій або фізичних осіб;

· здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством України.

Оренда приміщень допускається, якщо вона не погіршує умов перебування вихованців та роботи педагогічних працівників.

10.6. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.7. За рішенням засновника бухгалтерський облік дошкільного закладу здійснюється самостійно або через центральну бухгалтерію управління освіти, молоді та спорту.

ХІІ. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу, здійснюють МОН України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкований дошкільний заклад, обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування та підпорядковані їм органи управління освітою.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного

закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти.

11.3. Контроль за дотриманням державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади.

11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу відповідно до законодавства України.

ХІІІ. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) чи ліквідації в порядку, встановленому законодавством України.

12.2. Рішення про ліквідацію та реорганізацію дошкільного закладу приймає засновник або суд, за згодою трудового колективу.

12.3. Засновник може своїм рішенням тимчасово припинити роботу дошкільного закладу, а також анулювати рішення про його функціонування у випадках, якщо перебування в ньому загрожує життю, фізичному і психічному здоров’ю дітей та їх емоційному комфорту. Рішення про припинення роботи дошкільного закладу може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством порядку.

12.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

12.4. У випадках реорганізації права та зобов’язання дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

12.5. При реорганізації чи ліквідації дошкільного закладу ліквідаційною комісією вирішується питання щодо:

· забезпечення вихованцям дошкільного закладу можливості подальшого отримання дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України; - оцінки наявного майна дошкільного закладу;

· складання ліквідаційного балансу і представлення його засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось.

Працівникам дошкільного закладу гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю.

12.6.Скасування державної реєстрації позбавляє дошкільний навчальний заклад статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. Дошкільний заклад вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог господарського Кодексу.

12.7. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію дошкільного закладу або припинення діяльності підлягає опублікуванню реєструючим органом місцевого самоврядування протягом 10 днів з дня припинення діяльності дошкільного закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 822

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.